อบต.สุขสวัสดิ์ http://suksavat.siam2web.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ยินดีต้อนรับ


 

ประวัติความเป็นมาของตำบลสุขสวัสดิ์

ตำบลสุขสวัสดิ์เดิมอยู่ในพื้นที่การปกครองของ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้แบ่งตำบลขึ้นใหม่ โดยแยกตำบลปราสาทเยอออกเป็น 2 ตำบล ตำบลสุขสวัสดิ์จึงได้เกิดขึ้น โดยมีกำนันคนแรกชื่อนายพิมพ์ บุญศรัทธา ในปัจจุบันมีเขตการปกครองจำนวน 12หมู่บ้าน  โดยมี นายวิทย์ บุทธนา เป็นกำนันประจำตำบลคนปัจจุบัน

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อเมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2540  จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 ซึ่งยกฐานะขึ้นมาจากสภาตำบล เนื่องจากรัฐบาลในช่วงดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลที่มีอยู่เดิมเสียใหม่ และได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทำเป็นเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์เดิมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9ตำบลสุขสวัสดิ์ ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ.2546 ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านอาลัย หมู่ที่ 7 ตำบลสุขสวัสดิ์ บนเนื้อที่ 23 ไร่   

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ” 

พันธกิจ (Mission)

1.  จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

3.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.  จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและการกีฬา

5.  สร้างศักยภาพกรผลิตเกษตรอินทรีย์

6.  กำจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล


                                

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 3,453 Today: 2 PageView/Month: 2

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...